Evropa má problémy, protože zpochybnila a podrývá rodinu, říká Dominik Duka, arcibiskup pražský

 

Kéž by tato jistě nanejvýš pravdivá slova nelezla také uplatnění v praxi…

 

Každá mravní krize společnosti vzniká v jednotlivých rodinách. Na rodiny, a to i nevinné, pak dopadnou její nejtěžší důsledky. Evropa má problémy především proto, že zpochybnila a podrývá klasickou rodinu. Společnost bez stabilních rodin nemůže obstát a tzv. registrované partnerství nepřinese novou generaci. Děti bez jednoho z rodičů vyrůstají v rámci, kde se neseznámí s jedním z podstatných znaků společnosti jako celku. V jejich výchově chybí buď mužský, nebo ženský prvek. Děti rozvedených rodičů ztratí smysl pro přirozenou autoritu atd., atd. Děti, kterým se rodiče nevěnují, vyrůstají bez nejdůležitější složky výchovy – rodičovské lásky. Mohou být samostatné, ale chybí jim smysl pro sociální rozměr. Na křesťanech v současné době leží dnes kromě běžných úkolů zdravého soužití v rodině a péče o domov navíc těžký úkol ukázat, že právě to je přirozené, krásné a přináší to radost. Jsou to křesťanské rodiny, kdo musí obhájit lásku před sexem, nebo chcete-li heterogenní sexualitu před ponižující a devastující sobeckou pudovostí. Je velmi pravděpodobné, že Vás za Váš správný přístup k životu bude okolí hanobit, bude se Vám posmívat a možná i škodit. Život křesťana je tím provázen od počátku, víme to. Řekl nám to sám Pán.

 

Buďte stateční. Statečností křesťanů se ostatně budeme v letošním roce, který je druhým rokem v přípravě na velké cyrilometodějské výročí, zabývat v jeho duchovním tématu. Po loňském roce křtu následuje rok sv. biřmování. Je to svátost křesťanské dospělosti a vědomí zodpovědnosti. Je to svatodušní svátost, která nás vybavuje všemi dary svatého Ducha, který vane, kde chce, proniká vším, očišťuje a pálí jako Pravda, posiluje a utěšuje jako Láska. Bůh Otec i Syn v jednotě svatého Ducha žije a kraluje na věky věků. V jeho jménu Vám a všem, kdo jsou Vám drazí, také žehnám.

 

Do nového roku Vám společně s generálním vikářem Mons. Michaelem Slavíkem a otci biskupy Václavem a Karlem přeji Boží požehnání na přímluvu Matky Boží a patronky manželů a rodin sv. Zdislavy.

 

Váš

+ Dominik Duka OP, arcibiskup pražský

http://www.dominikduka.cz/prednasky-proslovy/novorocni-pastyrsky-list-arcibiskupa-prazskeho/