Zázračné děti. Kde se berou?

 

Richard Rohr, známý a uznávaný františkánský kazatel a publicista, vzpomíná ve své knize Cesta divokého muže na tzv. „superděti“, tj. děti, které svými schopnostmi jak v dětství, tak v dospělosti skoro všechny daleko převyšovaly statistický průměr. Šlo o potomky, které vychovávali otcové, zatímco matky chodily do práce. Autor je přesvědčen, že za úspěchy těchto „superdětí“ nestojí jen výměna klasických rolí v životě rodiny, ale především otcovská láska, která se svou kvalitou liší od lásky mateřské. „Pozitivní mužská energie, má moc dodat dětem nezměrnou sebedůvěru a jistotu“, uzavírá autor.

 

K podobným závěrům dochází i britský deník The Telegraph (celý článek viz níže), který informuje o rozsáhlém pozorování v tomto směru uskutečněném v Británii. Podle studie nestačí pouze to, že rodina je nerozdělená, ale je potřebné, aby se na výchově převážně a aktivně podílel otec. Vliv otce v tomto směru musí být silný od raného věku dítěte.

 

Patrně se zde dostáváme k jednomu z kořenů úpadku současné společnosti, kdy vysoké procento rozvodovosti a státem nelogicky řízené vytěsňování otců od dětí má destruktivní vliv na každou další generaci, která v tomto ovzduší vyroste. U matek, které se rozvádějí či si uzurpují většinový vliv na děti či oboje, to ale rozhodně nesvědčí o nějakých výborných výchovných rozhledech a erudici.

 

Vzhledem k tomu, že hlavou rodiny v minulosti byl vždy otec a to i právně a jeho silný výchovný vliv byl nezpochybnitelný a zvenčí násilně neomezován, nemusí být dnešní zázračné super-děti vlastně vůbec zázrakem. Spíše jde o ty šťastnější, na které nedolehly masové destruktivní vlivy dneška a mohly se rozvíjet přirozeně. Ti ostatní jsou pak již jen v nevýhodě. Také nikoliv náhodou je psáno: Cti otce svého a matku svou, abys dlouho živ byl a dobře se ti vedlo na zemi …

 

Děti, které tráví čas se svými otci, mají vyšší IQ

Překlad článku z Daily Telegraph by Urmee Khan (30. září 2008)

 

Děti, které tráví čas se svými otci, mají vyšší IQ

 

Děti, které tráví velkou většinu času se svými otci, mají vyšší IQ, podle nového výzkumu.
Silný vliv otců v jejich raném věku také dává dětem v budoucí životní dráze větší profesní šance, jak výzkum ukazuje.

 

Akademici na univerzitě v Newcastlu provedli studie, rovněž zjišťující, že muži věnují více pozornosti svým synům, než svým dcerám.

 

Výzkumy varují, že nestačí, když rodiče žijí spolu, ale že také otcové by měli být aktivně prospěšní jejich dalšímu vývoji.

 

Studie zkoumala více než 11 000 britských mužů a žen, narozených v r. 1958.
Vědci se ptali matek, jak často s nimi otcové sdílejí aktivity jejich dětí, včetně čtení, organizování vycházek a hlavního „kvalitního času“.

 

Závěry, publikované v časopisu „Vývoj a lidské chování“ ukazují, že děti, jejichž otcové strávili s nimi více času, mají vyšší IQ a jsou více společensky přizpůsobivé, než ty, kterým je věnována menší pozornost.

 

Rozdíly byly stále pozorovatelné až do věku 42 let.

 

Dr. Daniel Nettle, který vedl výzkum, řekl: „Co bylo na tomto výzkumu překvapivé, byl skutečně podstatný rozdíl v pokroku dětí, které užívaly rodičovského zájmu, a které po 30 letech jako tatínkové byly mnohem více způsobilé.“

 

Údaje ukazují, že mít druhého rodiče prokazuje v dětství podporu a přináší to v tomto věku dovednosti a schopnosti, které potřebujeme v dospělosti“, dodává.

 

John Davies, šéf exekutivy pro „Rodiny potřebující otce“, říká: „Doufáme, že výzkumy, jako je tento, přivedou vládu k úvaze, jak ochuzené rozvedené rodiny často jsou, a jak dítě potřebuje otce stejně jako matku.

 

Originál článku naleznete např. na adrese:

http://www.telegraph.co.uk/education/3110360/Children-who-spend-time-with-their-fathers-have-a-higher-IQ.html

 

Anglický originál textu:

Children who spend time with their fathers have a higher IQ

Children who spend large amounts of time with thein fathers have higher IQs, according to a new study.

 

Strong fatherly involvement in their early life can also improve a child's future career prospects, the research shows.

Academics at the University of Newcastle, who carried out the study, also found that men tended to pay more attention to their sons than their daughters.

The researchers warned that it was not enough for parents to live together, but that a father should be actively involved in a child's life to benefit their development.

The study looked at more than 11,000 British men and women, born in 1958.

The scientists asked their mothers how often the father of their child took part in activities with them, including reading, organising outings and general "quality time".

The findings, published in the journal Evolution and Human Behaviour, show that those children whose fathers spent more time with them had a higher IQ and were more socially mobile than those who had received little attention.

The differences were still detectable by the age of 42.

Dr Daniel Nettle, who led the research, said: "What was surprising about this research was the real sizeable difference in the progress of children who benefited from paternal interest and how thirty years later, people whose dads were involved are more upwardly mobile.

"The data suggest that having a second adult involved during childhood produces benefits in terms of skills and abilities that endure throughout adult life," he added.

Jon Davies, chief executive for Families Need Fathers, said: "We hope that research like this will lead to the government to reconsider how poorly served separated families often are and how a child needs a father as well as mother."