mostbet-sport.com mostbet az

Zajímavá konference – aneb pøíbìh k zamyšlení

 

Kdy pøesnì na den se konala konference, z které máme následující zápis, se nepodaøilo zjistit. Nicménì ke škodì i naší zemì se závìry z ní zatím daøí úèastníkùm toho pochybného, èertovského shromáždìní plnit až pøíliš dobøe:

 

„Za tím stojí démoni.“ – to vykøikl Jan Klas, biskup Jednoty bratrské (církve, kterou kdysi vedl Jan Amos Komenský), na schùzce, kde se probírala situace dnešní rodiny, rozvodovosti a mimoøádnì negativního pùsobení mj. našeho opatrovnického soudnictví…

 


Ïábel svolal celosvìtové shromáždìní démonù. Ve svém úvodním projevu øekl:

 

„Nemùžeme lidem zabránit konat dobro (fuj), èíst Bibli èi chodit do kostela. Nemùžeme jim zabránit, aby poznali pravdu a toužili po Bohu. Tak a si chodí tøebas do tìch kostelù.“

 

„ALE pøipravme je o èas, který mají Bohu vìnovat.“

 

„Právì toto od vás chci“, øekl ïábel:

 

„Zabraòte jim, aby byli v kontaktu se svým Spasitelem a po celý den udržovali toto životodárné spojení.“

 

„A jak to máme dìlat?“, zvolali démoni.

 

„Nejdøíve se snažte, aby lidé byli poøád zaneprázdnìni nedùležitými vìcmi a vymyslete si spoustu možností, jak zamìstnat jejich mysl“, pokraèoval ïábel.

 

„Pokoušejte je, aby utráceli a utráceli a pùjèovali si peníze. Pøesvìdète jejich ženy, aby chodily do práce a trávily tam spoustu planého èasu. A také pøesvìdète jejich manžele, aby pracovali šest až sedm dní v týdnu, deset až dvanáct hodin dennì jen proto, aby si mohli dovolit žít prázdný život.

 

A hlavnì jim zabraòte trávit èas s dìtmi!“

 

„Až bude jejich mysl plnì zamìstnána mamonem, budou sobeètí a nebudou ochotni pomáhat druhým.“

 

„Pùsobte neustále na jejich mysl, aby neslyšeli Hlas svého opravdového Boha.“

 

„Zlákejte je, aby si na cestách neustále pouštìli rádio nebo magnetofon, aby doma mìli stále puštìné televizory, DVD pøehrávaèe èi poèítaèe. Já už zaøídím, aby tam slyšeli a vidìli jen samé ohlupující a bezbožné vìci. Dohlédnìte také na to, aby v každém obchodì a restauraci neustále vyhrávala svìtská hudba. To vše zcela zamìstná jejich mysl a pøestanou hledat Boha.“

 

„Dbejte na to, aby mìli na stolcích u kávy spoustu èasopisù a novin. Ètyøiadvacet hodin dennì útoète na jejich mozek zprávami – mými zprávami. Pøi øízení je vyrušujte billboardy – mými billboardy – jiné nepøipouštìjte, zniète - pøirozenì, jak jinak - ehm.“

 

„Naplòte jejich e-mailové schránky hloupostmi, katalogy zboží, sázkami a všemožnými novinkami a nabídkami slev a výrobkù a služeb zdarma a falešnými nadìjemi.“

 

„V novinách, èasopisech a v televizi neustále ukazujte hubené, hezké modelky, aby muži zaèali vìøit, že nejdùležitìjší je vnìjší krása a aby zaèali být nespokojení se svými manželkami. A aby manželky zaèaly být nespokojené samy se sebou a honily se za pomíjejícími pøeludy.“

 

„Snažte se, aby byly manželky pøíliš unavené, než aby mohly v noci milovat své muže. Pøidejte jim k tomu bolesti hlavy. Pokud nedají svým mužùm potøebnou lásku, zaènou si ji hledat jinde.“

 

„To jejich rodiny poène rozbíjet.“

 

„Pokud to bude málo úèinné, nebude to staèit (ehm, asi nebude), pak neustále útoète na mysl žen, pokoušejte je, aby nenásledovaly své muže, aby promaròovaly svá nejkrásnìjší plodná léta pohodlností, rozmaøilostí, falešnými radovánkami a kariérou, na kterou stejnì nebudou staèit. Dìti pak budou rodit až jako staré a ošklivé a mnohé z nich je pak ani nestaèí mít vùbec. Øeknìte jim, že je to tak normální a moderní a ony vám to budou vìøit. Jejich stáøí pak bude plné samoty, stesku a zoufalství (cha, cha, cha, cha ….).“

 

„Øíkejte jim, že mohou neposlouchat muže a odkládat své malièké dìti, když si chtìjí „užívat“ ještì života – že je to ta pravá svobodná volba.“

 

„Nalhávejte ženám neustále, že mohou být nezávislé, svobodné. A že mohou vládnout mužùm – že to je ta pravá ženská zralost a velikost – Evì jsem již v ráji nakukal, že mùže být jako Bùh a jak to fungovalo! A Ráj skonèil … cha, cha, cha...“

 

„Ano, démoni. Vetøete se do orgánù státù, buïte všude a pomáhejte ženám. Ne doopravdy – samozøejmì - ale k tomu, co chci já. A mají zpoèátku snadné mi posluhovat. (Otevøenì si do nich kopnu až pozdìji – vždy jsou tak hloupé.) “

 

„Až se jejich rodiny rozpadnou - to bude mé nejvìtší vítìzství!“

 

„Pak mi vybírejte dìti, které z rozpadlých èi oslabených rodin odebereme. A ty dìti mnì noste!!! Noste mnì jich èím dál víc a víc spolu s tìmi odloženými. Já už si s nimi poradím. (Farmaceutické firmy, vojáci, politici, mafiáni a další mocní neodolají pokušení z tohoto rozkošného materiálu – nato pøíliš touží po penìzích a vlivu... cha, cha, cha.)

 

„A ten zbytek, co se nebude hodit na špinavé kšefty, já sám vychovám – znetvoøím jejich dušièky. Nìkteré si speciálnì vyberu a pøedhodím je teploušùm. A vùbec, bez øádných rodin snadnìji budou všechna ta dìcka sklouzávat k drogám, páchat sebevraždy ….cha, cha, cha ...“

 

„Ale hlavnì, démoni, hlavnì nepouštìjte ty dìti (odložené nebo z rozpadlých rodin) k otcùm. Ti by je pøíliš dobøe chránili a mohli by pøitom naší past i prohlédnout..“

 

„A já bych se svého pekla na zemi pak nikdy nedoèkal.“