O nás

Poradna pro mezilidské vztahy - sociální pracovník dle možnosti na tel.čísle 724245175., event.pověřený pracovník 739692661.

Unie otců (IČ 48132161) se zabývá rozvodovými a porozvodovými problémy spojenými s nezletilými dětmi:

Unie otců bude taková, jací v ní budou otcové:

Historie Unie otců

Unie otců byla zaregistrována v bývalém Československu v roce 1988. Zcela z ilegality však reprezentanti otců vystoupili až po listopadu 1989. Unie otců - otcové za práva dětí (IČ 48132161) je nejstarší organizací otců.

Co je podstatou činnosti

Povzbuzujeme otce k zodpovědnému rodičovství - otcovství i při rozvodech nebo rozchodech rodičů. Poskytujeme pomoc právní i psychosociální. Zastupujeme při jednáních soudu i OSPOD, při případových konferencích. Asistujeme při předávání dětí. Podle množností provozujeme bezplatnou Poradnu pro mezilidské vztahy - sociální pracovník na mobilu 724245175, event. osobní konzultace.

Žádáme také morální i právní odpovědnost soudů (i OSPODů). Není možné, aby si vykládaly svou nezávislost jako nezávislost na mezinárodních úmluvách, zákonech, prokazatelných skutečnostech, poznatcích vědy a mravních principech, jakož i na přirozených právech člověka. Účastníme se konferencí a seminářů. Propagujeme otcovství, usilujeme o osvětu významu otců.

Činnost Unie otců upravuje organizační řád a programové prohlášení. Otcové, kterým státní moc odcizuje děti, se scházejí a zjišťují, že v podobné situaci se neocitli sami. Proces odcizování dětí probíhá podle stejné šablony a s podobným výsledkem. Otcové si společně předávají zkušenosti z výchovy i z boje o vlastní děti. Předávají si zkušenosti s konkrétními soudci, pracovnicemi OSPOD, soudními znalci i advokáty.

Jako veřejnost se účastníme soudních jednání, což nutí justici zachovávat alespoň určitou úroveň jednání. Usilujeme o optimální fungování rodiny, o plnohodnotnou výchovu dětí, a tím i příštích generací. Přirozený rozum ve shodě s moderní odbornou literaturou ukazuje, k jakým ztrátám a škodám dochází, nepodílí-li se na výchově otec, a to bez ohledu na společenské zřízení.

Mgr. Daniel Nebeský se synem:

Naše činnost vychází z Listiny základních lidských práv a svobod, z Mezinárodní úmluvy o právech dítěte a z obecných osvědčených pravidel, které zachovávají lidskou důstojnost všech.

Členství

Členem (řádným i sympatizantem) se může stát občan starší 18 let, který souhlasí s posláním, programem a stanovami unie a který se chce podílet na její činnosti. Řádné členství (řádné i sympatizanta) vzniká rozhodnutím předsednictva na základě přihlášky. Řádný člen má právo volit a být volen do orgánů unie, spolurozhodovat o činnosti a požádat o pomoc při řešení svých osobních záležitostí. Člen sympatizant nemá právo volit a být volen do orgánů unie nebo spolurozhodovat o činnosti, má právo požádat o pomoc při řešení svých osobních záležitostí. Člen (řádný i sympatizant) má povinnost důstojně reprezentovat organizaci, aktivně pomáhat ostatním a platit členský příspěvek, který činí 300,- Kč ročně.

Významným poradním hlasem jsou pro nás ženy a matky sdružené v Klubu sympatizujících žen a matek.

Motto: "Cti svého otce i svou matku, jak ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh, ať žiješ dlouho a dobře se ti vede na zemi."

 
 

 


Právní poradna Střídavky