ZÁKONY

Právní rozbor nového judikátu o střídavé péči vyvrací staré známé bludy a pověry. Povinnost obecných soudů při posuzování kritérií střídavé péče:

Obecné soudy při posuzování musí vycházet ze skutečnosti, že oba rodiče mají právo se na péči a výchově dítěte podílet stejnou měrou, což odpovídá právu dítěte na péči obou rodičů. Pokud je dítě svěřeno do péče pouze jednoho z nich, musí být nezletilému umožněn styk s druhým rodičem v takovém rozsahu, aby docházelo k co největšímu naplňování zásady rovné rodičovské péče.

Ústavní soud v nálezu zdůrazňuje, že pokud není rozhodnutím soudu vyhověno rodiči žádajícím o střídavou péči, musí být toto rozhodnutí přesvědčivě odůvodněno s odkazem na vypořádání se jednotlivými kritérii, přičemž by měl soud rovněž uvést kroky, které mohou vést k odstranění překážek, které střídavé péči brání.

Ústavní soud svým nálezem ze dne 3. května 2022, sp.zn. I. ÚS 3065/21 (dále jen „nález“) rozhodoval o ústavní stížnosti otce nezletilého (nar. 2016) v souvislosti s jeho návrhem na svěření nezletilého do střídavé péče s intervalem střídání po 1 týdnu. 

http://www.reznicek.com/cs/aktualne-2/199-povinnost-obecnych-soudu-pri-posuzovani-kriterii-stridave-pece?fbclid=IwAR3nOBKHug4QQ1g8Url_wB8NDSJtHbQfgZqdZXRfL7APDPijAvC0yB49FKk


Ministr spravedlnosti Pelikán pokáral místopředsedkyni soudu kvůli destruktivnímu postoji ve sporu o syna
Lituji, ale o Vašich morálních kvalitách v žádném případě nesvědčí například chování jako účastnice řízení, kdy soud ne jednou konstatoval Váš naprosto destruktivní postoj, a kdy jste navíc jako právnička a soudkyně zneužívala znalostí práva k obstrukcím procesním a i k obstrukcím styku otce s nezletilým synem, což bylo vzhledem k Vaší profesi obzvláště nevhodné.“
Zdroj: http://www.lidovky.cz/ministr-pelikan-ne…/zpravy-domov.aspx…OSPOD zastrašuje dítě, které chce být s tátou


Rychetský - další podpora střídavé péče


Lesby si pořídily dítě: Narodil jsem se z umělého oplodnění…

...narodil jsem se teda v podstatě zcela normálně. AKORÁT NEZNÁM TÁTU...

A je ti to líto, že ho neznáš? No docela jo. CHTĚL BYS HO POZNAT? JÓ!


Nejvyšší soud České republiky dal za pravdu Unii otců:

Plodná spolupráce s odborovým sdružením Spravedlnost a Mgr. Janem Kutějem

Chat se sociálním pracovníkem Unie otců

http://www.blesk.cz/clanek/radce-chat-s-odbornikem/256061/chat-s-v-papazianem-je-stridava-pece-pro-muze-vyhrou-ptali-jste-se-zastupce-unie-otcu.htmlZastavte lov na děti!

Také si přejeme šťastné a veselé, ale nemůžeme mlčet k tomu, co se děje. Kdo uvěří naší zprávě?

http://cs.gloria.tv/?media=373242


Brusel: Pedofilové řídí naše vládní úřady a jsou v čele soudnictví

Belgický poslanec Laurent Louis odhaluje zločinné pozadí evropské politické elity


„Za několik dní budeme slavit Vánoce a Nový rok, avšak 22. prosince se někteří lidé scházejí, aby oslavili zcela jinou událost – mezinárodní den pedofilie (Love Boy Day). Dnes se pedofilové neskrývají, ale naopak se cítí v bezpečí. Jsou chráněni systémem a lidmi na vysokých místech, takže jejich akce nejsou stíhány zákonem. Koneckonců, pedofilové mají nejvyšší úřady v naší zemi. Jedná se o belgického premiéra Elio Di Rupo či bývalého francouzského ministra Frédérica Mitterranda. Naposledy byl ministrem ve vládě Sarkozyho a jezdil po Asii jen kvůli tomu, aby naplnil své pedofilní ‚potřeby‘…

Letos jsem odhalil podrobnosti dokumentace Dutrouxe. (Tento případ se táhne od roku 1992, Dutroux byl uznán jako osoba, která dodávala děti politikům pro sexuální uspokojení. Nakonec mu umožnili utéci během přepravy do vězení. Několika jeho společníkům dali minimální tresty. Výsledky pitev mrtvých děvčátek nebyly zveřejněny kvůli tomu, že v případu figurovali současní politici). V důsledku toho u mě policie dělala prohlídku domu. Takže když máte něco proti pedofilii, můžete očekávat návštěvu policie. Ta na vás už přitlačí a zastraší, aby vás přinutila mlčet, a abyste si přáli zůstat zticha.

Takže pedofilové se cítí v bezpečí, nebojí se vystupovat veřejně. Když 22. prosince uvidíte malou modrou svíčku v oknech některých obyvatel, znamená to, že v tomto domě žijí pedofilové a nebojí se to zveřejnit.

Zároveň všem lidem, kteří bojují proti těmto zločincům, neustále činí problémy, policie je za to stíhá a mnoho z nich je ve vězení. Mám na mysli Marcela Vervloesem a všechny jiné lidi, kteří byli označeni za blázny jen proto, že se odvážili odhalit existenci sítě pedofilů.

Každý den jsou v našich zemích děti zneužívány. Zvláště děti cizinců, které v naší zemi nikdo hledat nebude, jsou dnes zabíjeny, mučeny a zneužívány jen kvůli tomu, aby uspokojily zvrácené potřeby posedlých lidí. Proto je nutné vysvětlit široké veřejnosti, že pedofilové se už neskrývají. Jsou chráněni, protože řídí naše vládní úřady a jsou v čele soudnictví. Musíme to odhalovat, aby naše děti nebyly vystaveny nebezpečí, a mohly pokojně žít.“Prohlášení a výzva Unie otců u příležitosti Dne lidských práv:

Naše občanské sdružení Unie otců - otcové za práva dětí přes 20 let upozorňuje na diskriminaci a porušování lidských práv v ČR.

S politováním proto musíme konstatovat, že jsme u nás stále svědky porušování lidských práv, porušování Ústavy, zákonů ČR i mezinárodních úmluv OSN, nerespektování rozsudků Evropského soudu pro lidská práva ani nálezů Ústavního soudu.

Jako otcové dlouhodobě upozorňujeme na diskriminaci při snaze výchovávat vlastní děti. Tím trpí všichni, celá společnost, muži, ženy i naše děti.

Místo plnění povinností státních orgánů uplatnit všechny dostupné prostředky k zachování rodinné vazby mezi rodičem a dítětem, je nám naopak často soukolím soudců, opatrovníků SPOD, soudních znalců, advokátů a dalších bráněno vychovávat vlastní děti a dětem je znemožňováno v řádném vztahu s otcem a prarodiči. Tím tedy dochází i k diskriminaci seniorů.

Také nálezy Ústavního soudu potvrzují naše zkušenosti, že to jsou často právě státní úředníci, kteří zarputile podnikají řadu kroků k omezení rodičovských práv a k možná již neodčinitelnému zásahu do vztahu mezi rodičem a dítětem (viz nález II.ÚS 485/10).

Bráněním oprávněnému rodiči ve styku s dítětem totiž často dochází k rozvoji syndromu zavrženého rodiče. Syndrom zavrženého rodiče je jednou z forem psychického týrání dítěte spadajícího pod syndrom zneužívaného a zanedbávaného dítěte, tzv. syndrom CAN -"Child Abuse and Neglect".

Žádáme proto - bez ohledu na pohlaví - o spravedlnost, rovnost v důstojnosti a právech, spoluúčast, právo na rodinný život, spravedlivý proces - tedy o práva zakotvená ve Všeobecné deklaraci, pro naše děti, pro oba jejich rodiče, pro všechny prarodiče.

Dřívější generální tajemník OSN potvrdil, že většina obhájců lidských práv dojde jen malého či žádného uznání a mnozí jsou za svou činnost dokonce napadáni, obtěžováni, perzekuováni.

I u nás mnozí takoví stateční otcové trpí za neschopnost splácet nepřiměřeně vysoké výživné. Stát je trestá za dluh, který v podstatě sám uměle vyměřil, jestliže v úvahu nebere skutečné příjmy a skutečné výdaje. Přehlíží tak zásadní problém nezaměstnanosti a krize. Nikdo nesmí být podroben ponižujícímu zacházení. Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno. Nikdo nesmí být zbaven svobody pouze pro neschopnost dostát smluvnímu závazku. Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života.

Rodičovství a rodina jsou pod ochranou zákona. Zvláštní ochrana dětí a mladistvých je zaručena. Péče o děti a jejich výchova je právem rodičů, děti mají právo na rodičovskou výchovu a péči. Rodiče, kteří pečují o děti, mají právo na pomoc státu.

Dnešní den si proto připomínáme všechny nespravedlivě odsouzené, zlomyslně obviněné, křivě obžalované, exekutory vydírané občany. Myslíme na děti opuštěné, týrané a nemilované. Myslíme na děti, které nejsou řádně vychovávané a stávají se lhostejné, bázlivé, zlé, nemilující. Myslíme na děti bez příkladů starostlivého otce a milující matky.

Žádáme všechny kompetentní osoby o zásadní změnu současné destruktivní a diskriminační praxe. Vyzýváme soudce, zaměstnance SPOD, advokáty, soudní znalce, ale i učitele a lékaře k respektu k právům všech osob bez rozdílu, všech skupin, včetně otců a jejich dětí.


Nález ÚS: Nástup dítěte do školy vyžaduje, aby se na jeho výchově výrazněji podílel i vzdělaný otec


II. Školní docházka nemůže být sama o sobě důvodem pro výrazné omezení styku otce s nezletilým dítětem, které je v péči matky.


III. Nástup dítěte do školy dle přesvědčení Ústavního soudu naopak vyžaduje, aby se na jeho výchově výrazněji podílel i vzdělaný otec - tedy prvek mužský - který je schopen napomáhat dítěti vhodnou formou i se školní prací a nezastupitelným způsobem se podílet na jeho postupně se vyvíjející životní orientaci.


http://www.sagit.cz/pages/prehlrub.asp?cd=317&typ=c


Soudci jsou velmi málo lidé na svém místě, někteří by měli být hospitalizováni nebo alespoň intenzivně se ambulantně léčit, ale nikoliv soudit

PhDr. Vladimír Fiedler, klinický psycholog a soudní znalec

Seminář Setrvalé problémy opatrovnického soudnictví uspořádalo v Poslanecké sněmovně sdružení Spravedlnost dětem 18. dubna 2013

Ing. Aleš Mičulka a PhDr. Vladimír Fiedler

 • vystudoval jednooborovou psychologii, promoval v roce 85 na FF UK v Praze

 • v roce 89 složil rigorózní zkoušku (titul „PhDr“) na FF UK v Praze

 • absolvoval roční stáž na odd. drogové závislosti v PL Bohnice (prim. Nešpor), v PL Lojovice (prof. Heller) a v PL Červený Dvůr

 • v letech 86–92 absolvoval 5,5letý PT výcvik SUR v komunitě dr. Vodňanské

 • v letech 90–91 absolvoval postgraduální třísemestrový výcvik v rodinné PT na FF MU v Brně u doc. Plaňavy

 • v letech 91–94 absolvoval Psychoterapeutickou fakultu v Praze (doc. Skála, dr. Růžička)

 • v letech 86–95 absolvoval přibližně 150 Balintovských skupin u doc. Skály

 • v letech 91 a 95 výcvik v hypnoterapii (Institut M. H. Ericksona Praha)

 • v roce 95 složil v IVPZ atestaci z klinické psychologie

 • v roce 90 jmenován soudním znalcem v oboru školství, odvětví psychologie u KS v Praze

 • od roku 97 u MS v Praze v oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie, spec. klinická psychologie

 • v roce 98 složil v IVPZ (tehdy nově zřízenou) specializační atestaci z psychoterapie

 • nadále povinné registrované průběžné vzdělávání v oboru klinické psychologie, psychiatrie a sexuologie

  Členství ve společnostech

  ČLS (Česká lékařská společnost): Psychoterapeutická spol., Psychiatrická spol., Sexuologická spol. Dále: Českomoravská psychologická spol., Asociace klinických psychologů, Společnost soudních znalců ve zdravotnictví (SSZZ) – člen výboru Společnosti.

  Praxe

 • 4 roky praxe psych. diagnostiky a terapie dětí v PPP v Praze 9 a v PPP hl. m. Prahy (85–88)

 • 5 let individuální a dyadické terapie v Manželských poradnách (85–92)

 • 1 rok skupinový terapeut v dětské komunitě (Vyhnálková, Khonová, Kolář, Fiedler, 86–87)

 • 1 rok skupinový výcvikový terapeut (roční výcvik pro SŠ, s dr. Gayovou, supervize dr. Vodňanská, 94–95)

 • 9 let skupinový výcvikový terapeut v komunitě dr. Horáka, 1995–2003, supervize dr. Šimek

  Mimo uvedené průběžná terapeutická praxe: 2 roky s dětmi v DPL, 15 let v soukromé ordinaci, dále 7 let vedení skupinové PT klientů na různých pracovištích, diagnostická a terapeutická praxe, soudně znalecká praxe.


  Nový občanský zákoník, rodinné právo

  Informační brožura Ministerstva spravedlnosti ČR zde:

  http://obcanskyzakonik.justice.cz/rodinne-pravo/obecne/

  Otcovství

  Podle současné právní úpravy je otcovství založeno:

 • Zákonnou domněnkou, že otcem dítěte je manžel, narodí-li se dítě za trvání manželství nebo do tří set dnů po jeho zániku.

 • V případě, kdy se dítě narodí z umělého oplodnění, se za otce považuje muž, který dal k umělému oplodnění své partnerky souhlas.

 • Souhlasným prohlášením matky a muže, který o sobě prohlásí, že je otcem dítěte.

 • Rozhodnutím soudu.


  Zde si můžete stáhnout informační brožuru k rodinnému právu, kterou vydalo Ministerstvo spravedlnosti ČR:

   Brožura k rodinnému právu ke stažení (945.9 kB, Adobe Acrobat dokument)


  Mohlo by Vás dále zajímat

  Příjmení manželů

  Povinnosti a práva manželů

  Obvyklé vybavení rodinné domácnosti

  Rodinný závod

  Veřejný seznam smluv o modifikaci majetkového režimu

  Bydlení manželů

  Domácí násilí

  Příbuzenství a švagrovství

  Styk dítěte s osobou blízkou

  Popření otcovství

  Osvojení

  Osvojení nezletilého

  Osvojení zletilého jako nový institut NOZ

  Pěstounská péče


  Stát páchá na mnohých otcích zločiny proti lidskosti

  Stát se dopouští na mnohých otcích trestné činnosti proti lidskosti,

  diskriminace skupiny lidí, segregace otců od dětí, vrhá otce do těžkých životních podmínek, vystavuje je nelidskému nebo ponižujícímu zacházení.


  Tento paragraf byl promítán na závěr vystoupení předsedy Unie otců v Senátu 20.5.2013.

  Přečtěte si, jak je definován:

  Trestné činy proti lidskosti

  § 402 Apartheid a diskriminace skupiny lidí (pozn. mužů - otců)

  (1) Kdo uplatňuje apartheid nebo rasovou, etnickou, národnostní, náboženskou nebo třídní segregaci nebo jinou podobnou diskriminaci skupiny lidí (pozn. mužů - otců), bude potrestán odnětím svobody na pět až dvanáct let.
  (2) Odnětím svobody na deset až dvacet let nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán,

  a) uvrhne-li činem uvedeným v odstavci 1 takovou skupinu lidí (pozn. mužů - otců) do těžkých životních podmínek, nebo
  b)
  vystaví-li takovým činem takovou skupinu lidí (pozn. mužů - otců) nelidskému nebo ponižujícímu zacházení.

  (3) Příprava je trestná.


  Úředník ministerstva Macela sepsal zákon a pak si na něm v pracovní době přivydělával? Na MPSV končí.

  Ministerský úředník Macela sepsal zákon, kvůli kterému se musí proškolit 1 900 pracovníků orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Některá tato školení pak sám vedl pro soukromé firmy a nechal si za to zaplatit.
  Pan Macela při veřejném slyšení 20.5.2013 přes opětovnou výzvu předsedy Unie otců nereagoval na jasné podněty zástupců občanských sdružení. Účinnost zákona přitom byla už od 1.1.2013.
  Za úterní šestihodinovou akci např. agentura dohromady vybrala 21 tisíc korun. Kolik přesně činila Macelova odměna? "Bylo to v řádech tisíců. S panem Macelou spolupracujeme už dlouhou dobu. Víc vám neřeknu," odmítla upřesnit klíč k dělení částky i Lucie Galbová, která je na stránkách společnosti Aliaves vedená jako její ředitelka.
  Honoráře pro lektory v těchto případech začínají na tisícikoruně za hodinu. U zvlášť žádaných odborníků, jakým je i spoluautor zákona, mohou činit mnohem více.
  http://zpravy.idnes.cz/macela-vydelava-na-vlastnim-zakone-a-konci-fij-/domaci.aspx?c=A130630_194750_domaci_brm
  Vyjádření pana Macely z diskuse na hospodářkách (identitu nejde ověřit): "Uvedená informace je zkreslená. Dobrý den, zdravím všechny diskutující. Bohužel, informace uvedená v Mladé frontě dnes je velmi zkreslená. Nikdy bych si nedovolil školit za peníze v pracovní době. Měl jsem předem schválenou dovolenou, zákon v tomto případě tuto činnost výslovně umožňuje. Pro podřízené úřady jsme vzdělávání zajišťovali jinou cestou, samozřejmě bezplatně. Osobně jsem absolvoval desítky akcí pro úřady ve všech krajích ČR a také mnoho akcí pro různé neziskové organizace, sdružení pěstounů atd., vždy bezplatně, často i o víkendech. Na zájmech ohrožených dětí mi totiž skutečně záleží. Má práce na ministerstvu se však dotkla mnoha zájmových skupin, které jsou přímo závislé na uchování současného systému. Jsme raritou v rámci Evropy, protože všude jinde již změny směřující k omezení ústavů a zavedení jiných, pro děti příznivějších forem péče, provedli. Odvolání z funkce a předem připravený článek v MfD je formou varování, abych si dal "pozor" a od svého snažení upustil. Což samozřejmě neudělám. M. Macela"


  Publikujte nahrávky o porušování lidských práv a zákonů:

  Veřejným zájmem je a bude, aby soudy, státní zastupitelství, policie, OSPOD i další úředníci postupovali při výkonu své funkce v souladu se zákonem. Publikujte proto své nahrávky o porušování lidských práv a zákonů. A nenechte se nikým zastrašovat.

  Výbor OSN pro práva dítěte vydal komentář k pojmu „nejlepší zájem dítěte“

  Výbor OSN pro práva dítěte vydal nový komentář, v němž interpetuje čl. 3 odst. 1 Úmluvy o právech dítěte (nejlepší zájem dítěte).

  zachování rodinného prostředí a vztahů!

  Aktuálně publikovaný komentář se týká zohlednění zájmu dítěte při jakékoliv činnosti týkající se dětí, ať už uskutečňované veřejnými nebo soukromými zařízeními sociální péče, správními nebo zákonodárnými orgány.

  Nejlepší zájem dítěte je komplexní a dynamický koncept. Obsahuje tři složky:
  1. základní právo dítěte, aby byl jeho nejlepší zájem posouzen a bylo k němu přihlédnuto,
  2. základní interpetační princip (je-li možné interpretovat právní předpis vícero způsoby, zvolí se ten, který nejefektivněji naplňuje nejlepší zájem dítěte) a
  3. procesní pravidlo (kdykoliv se přijímá rozhodnutí, které by mohlo ovlivnit dítě, je třeba posuzovat, jaké pozitivní či negativní dopady na dítě může toto rozhodnutí mít).

  Nejlepší zájem dítěte je rovněž nedílnou součástí ostatních práv dítěte upravených Úmluvou. Při jeho hodnocení je třeba přihlédnout k několika aspektům (záleží však na každém jednotlivém případu, zda budou relevantní všechny a jakou budou mít důležitost):
  1. názor dítěte
  2. identita dítěte
  3. zachování rodinného prostředí a vztahů
  4. péče o dítě, ochrana a bezpečí dítěte
  5. zranitelnost dítěte
  6. právo dítěte na nejvyšší dosažitelnou úroveň zdravotního stavu (čl. 24)
  7. právo dítěte na vzdělání

  Komentář obsahuje i výčet procesních záruk k ochraně nejlepšího zájmu dítěte, které by měl každý smluvní stát Úmluvy implementovat, včetně hodnocení dopadů navrhovaných legislativních i nelegislativních aktů na práva dítěte.

  Komentáře Výboru OSN pro práva dítěte jsou právně nezávazné. Výbor však jejich naplňování sleduje prostřednictvím projednávání periodických zpráv jednotlivých států. Příští periodickou zprávu by měla Česká republika podávat v červnu 2018.

  Všechny texty jsou dostupné na webu Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva (OHCHR), konkrétně Výboru pro práva dítěte (The Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), Committee on the Rights of the Child) zde.

  http://www.vlada.cz/cz/ppov/rlp/aktuality/vybor-osn-pro-prava-ditete-vydal-komentar-k-nejlepsimu-zajmu-ditete-107820/

  Novela , kterou orgány sociálně-právní ochrany dětí ignorují,

  což není v nejlepším zájmu nezletilých ani zletilých dětí ani celé společnosti

  Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí, s účinností od 1.1.2013

  http://www.unie-otcu.cz/novela.pdf

  Soudy mohou stanovit kontakt rodičů a dětí i pomocí techniky (skype, e-mail, mobil...)

  Justice může při soudní úpravě styku mezi rodičem a dítětem určit kromě osobního kontaktu také pravidelnou komunikaci prostřednictvím e-mailu, mobilního telefonu nebo sociálních sítí. V novém sjednocujícím stanovisku to uvedl Nejvyšší soud (NS). Cílem je zabezpečit udržení rodinných vazeb dítěte s rodičem, který nemá potomka ve své péči:

  http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/soudy-mohou-stanovit-kontakt-rodicu-a-deti-i-pomoci-techniky/913558&id_seznam=

  Technický pokrok umožnil nové formy komunikace, které lidé běžně využívají a v odůvodněných případech se mohou uplatnit i při úpravě styku mezi dítětem a některým z rodičů. Nejvyšší soud povýšil právní názor obsažený v libereckém verdiktu na sjednocující stanovisko, které je závazné pro všechny soudy.


  Na Unii otců se obracejí zoufalé ženy,

  tato dokonce svůj spor proti ČR vyhrála až ve Štrasburku, ale ČR doposud NIC nezměnila,

  děti se matce stále více odcizují, nemůže je vychovávat, proto nám píše:

  KRÁDEŽE (ODCIZOVÁNÍ) DĚTÍ V ČR - TO NENÍ LEGRACE - JE TO SELHÁVÁNÍ STÁTU, KTERÝ MÁ OVŠEM CHRÁNIT A POMÁHAT.

  Stát má rodinám pomáhat a být jim oporou a ochranou.

  Podílí se na tom státní instituce (soudy, OSPOD, znalci, policie)

  Je to promyšlený organizovaný zločin zvláštního typu, kdy se na tom podílí stát.

  Stát je zde součástí zločineckého spiknutí.

  Rodič vidí, že národní instituce jsou dohodnuty.

  Je to pirátství, kradou se děti rodině nebo jednomu z rodičů a rodiče to stojí spoustu peněz.

  LIKVIDUJÍ SE RODINY. Je to obyčejná loupež!

  KRADENÍ DĚTÍ JE ZLOČINNÉ SPIKNUTÍ ČESKÉHO STÁTU PROTI RODINÁM.

  KRADENÍ DĚTÍ A CÍLENÉ ZNEUŽÍVÁNÍ INSTITUCÍ STÁTEM V OPATROVNICKÝCH SPORECH O DĚTI.

  DISKRIMINACE TĚCHTO DĚTÍ NÁSILNÝM ODDĚLENÍM OD JEDNOHO RODIČE FORMOU : omezení styku, přes zdržení se styku, dále přes zákaz styku, až ke konečnému zbavení jednoho rodiče rodičovské odpovědnosti. Toto zbavení většinou na dobu neurčitou a bez absence odborné rodinné terapie, mediace a pomoci k narovnávání vztahů. Pozn. Týrající rodiče se zbavují rodičovské odpovědnosti většinou na dobu určitou!

  Pokud ESLP zločin odcizení (krádeže) dítěte odsoudí, tak stát tyto zločiny přikryje. Neřeší je, jako by vítězné rozsudky proti ČR neexistovaly. Stát doufá, že okradený rodič nepřetržitě a systematicky pod finanční a pracovní likvidací nenajde podruhé sílu se práva svých dětí a práva svého domáhat. Je běžné, a také se s tím kalkuluje, že děti dosáhnou plnoletosti a není třeba už nic řešit a křivdy např. SOUDEM NAŘÍZENOU TERAPIÍ napravovat, nebo se domáhat zadostiučinění.

  K čemu jsou naše české soudy a zákony, rozpusťme to! Jaké zákony, jaký je zde organizovaný zločin podle těchto zákonů?

  ORGANIZOVANÝ GANG PODKOPÁVÁ PRÁVNÍ ŘÁD A MEZINÁRODNÍ LISTINY PRÁV A SVOBOD!! STÁT MÁ CHRÁNIT!! Něco takového, co je u nás, nemá ve světě

  - v demokratických státech obdoby! (pozn. Unie otců: toto se děje po celé EU).

  JE TO VELICE VÁŽNÉ! LIDÉ SE NEMOHOU DOVOLAT SVÝCH PRÁV NA RODINNÝ ŽIVOT A SPRAVEDLIVÝ PROCES.

  DĚTI ZTRÁCEJÍ SVÉ BIOLOGICKÉ RODIČE, SVOJI IDENTITU.

  STÁT SE SPIKNE A POSTUPUJE PROTI NÁM. STÁT DISKRIMINUJE NAŠE DĚTI.

  MY, ROZVEDENÍ A ODCIZENÍ RODIČE, ŽÁDÁME PRO SEBE A SVÉ DĚTI ZABEZPEČIT STEJNÁ PRÁVA NA RODINNÝ ŽIVOT V TÉTO ZEMI.

  STÁTEM ukradený čas nám rodičům a našim dětem nikdo NEVRÁTÍ! Bc.Mirka Prodělalová, matka


  Povinnost řádně připravit a předat nezletilé dítě

  - Rozsudek Městského soudu v Praze č.j. 35 Co 521/97, 35 Co 523/97-565 ze dne 11.11.1997: Je to právě matka, na níž leží jedna ze stěžejních výchovných úloh, a sice vést nezletilou k pozitivnímu vztahu k otci a připravit ji na styk bez ohledu na kvalitu vzájemných vztahů rodičů dítěte. Nechuť nezletilé nemůže být vzhledem k jejímu věku důvodem k tomu, aby se otec nemohl s dcerou stýkat a uplatňovat tak své výchovné působení.

  http://www.iustin.cz/art.asp?art=67,

  - Rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. 8 Co 1572/95-27 ze dne 26.9.1995: Jako osoba, které byly děti svěřeny do výchovy má zásadní odpovědnost pro přípravu dětí ke styku s otcem a nemůže ponechávat s ohledem na jejich věk na jejich rozhodnutí, zda se s otcem budou stýkat či nikoliv. Musí si uvědomit, že role otce je nezastupitelná a oba rodiče mají stejná práva a stejné povinnosti při výchově nezletilých dětí. Pokud by matka nebyla schopna umožnit otci podílet se na výchově nezletilých dětí, pak by to mohlo vzbuzovat pochybnosti o její schopnosti děti řádně vychovávat.

  http://www.iustin.cz/art.asp?art=68,

  - Zvlášť zarážející je rozhodnutí KS v Ústí nad Labem č.j. 11 Co 703/2003-230 z 13. 11. 2003: Soud má zato, že je na matce, aby nezl. Lukáše ke styku s otcem všestranně připravila a styk se synem umožnila. Pokud matka namítá, že syn k otci sám nechce z vlastního rozhodnutí jít, je tato námitka s ohledem na věk nezl. Lukáše právně nevýznamná. (Pozn. věk dítěte téměř 15 let.) Matka, které byl nezletilý předběžným opatřením svěřen do výchovy je povinna vytvářet příznivé podmínky ke styku nezletilého s otcem, především musí vést dítě ke správnému vztahu k druhému rodiči, a to bez ohledu na vztahy, které existují mezi ní a otcem. Její povinností je i připravit nezletilého na styk s otcem tak, aby nezletilý byl ochoten s otcem odejít a nemůže nechat na vůli nezletilého, aby se rozhodl sám. Na plnění těchto povinností a podrobení se vykonatelnému soudnímu rozhodnutí nemůže nic změnit skutečnost, že dítě má pokud je schopno s ohledem na stupeň svého vývoje, právo svobodně vyjádřit svůj názor na úpravu styku s rodičem, kterému nebylo svěřeno do výchovy.

  http://www.iustin.cz/art.asp?art=204,


  Rozhodnutí Ústavního soudu,které vneslo právo i soudnost do tzv.názorů nezletilých dětí

  Vývody ústavní stížnosti,pokud odkazují právo otce na styk s jeho nezletilými dětmi na okolnosti, zda se nezletilí s otcem stýkat chtějí, jsou založeny na očividně mylném předpokladu

  uvedl Ústavní soud ve zveřejněném rozhodnutí ve věci sp.zn. III ÚS 125/98.
  Odůvodnění:

  ,,Po rozpadu rodiny s nezletilými dětmi nejen etika příbuzenských vztahů, ale i zákon zavazuje děti
  k povinnosti své rodiče ctít a respektovat (§ 35 Zákona o rodině), zatímco rodičovská odpovědnost
  (za řádnou výchovu dětí) je přikázána oběma rodičům (§ 34 Zákona o rodině).

  Proto také, pokud nejsou zjištěny takové skutečnosti, které by vedly k pozastavení výkonu rodičovské zodpovědnosti (§ 44 Zákona o rodině), není - ani při plném respektu k právům samotných nezletilých – zákonného, tím méně pak ústavně právního důvodu k tomu, aby rodiči,
  v jehož přímé péči nezletilé dítě není, byl styk s ním zakázán, resp.nepřiměřeně omezen. ,,


  http://www.iustin.cz/art.asp?art=17


  Současná praxe vyměřování výživného

  Současnou praxi vyměřování výživného často přirovnáváme k 50. létům, k likvidaci zemědělců, neboť jsou zde zřejmé paralely. Nejlépe posuďte sami:

  http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/htmlhled?action=doc&value=39269

  Právní posouzení vyhánění zemědělských rodin z půdy

  v 50. letech minulého století

  konaném dne 28. listopadu 2006 od 10.00 hodin

  v Jednacím sále Valdštejnského paláce

  Chtěl bych říci, že období 50. let, kdy došlo na našem venkově k obrovským zločinům, patří asi k nejtemnější části celé historie českého národa. Nikdy předtím nedocházelo ke genocidě sociální skupiny obyvatelstva, v tomto případě selského stavu, tak jak pod vedením Klementa Gottwalda a jeho zločinné vlády. Jednalo se o popravy, týrání, mučení lidí, vysidlování, lidé byli okrádáni o majetek, se kterým byli citově spjati po celá staletí.Zkrátka v naší historii toto nemá obdoby, a na tom se všichni jistě shodneme. My jsme se dnes nesešli proto, abychom pouze hodnotili tuto historii, která je nedávná, ale abychom se zamysleli nad tím, a proto jsme také pozvali nejvyšší autority naší spravedlnosti, abychom se zamysleli nad tím, jak je možno šetřit tyto události jako zločiny proti lidskosti.Nám i vám, kteří zde sedíte, je z pohledu přirozeného právního lidského vědomí jasné a cítíme to, že zde docházelo k těžkým zločinům proti lidskosti. Proto ve druhé části našeho veřejného slyšení, kde promluví představitelé naší justice, budeme velmi pozorně poslouchat, jak se oni vyjádří právě k otázce zločinů proti lidskosti. Dříve než zahájímejednání podle programu, tak jak jste jej všichni obdrželi, požádal bych předsedu horní komory Parlamentu České republiky pana Dr. Přemysla Sobotku, aby k vám promluvil.

  Předseda Senátu Přemysl Sobotka: Vážené dámy, vážení pánové, vzácní hosté, nebudu podle protokolu vyjmenovávat a oslovovat všechny, kteří přišli, ale jednu skupinu určitě oslovím, a to jste vy, zemědělci, kteří jste nejvíce trpěli v tom období, které vás postihlo. Vítám vás na půdě Senátu. Senát jako takový se zabývá celospolečenskými tématy, někdy nám to trvá chvilku déle než celou akci připravíme, protože nechceme, aby shromáždění jako je naše, to znamená veřejné slyšení, nemělo určitou strukturu a určitou organizaci.

  Já nebudu dlouze hovořit, ale řeknu jediné. Zločinný režim, který tady byl od roku 1948, napáchal mnoho zla. Kolega Jehlička hovořil o genocidě. Ano, byla to genocida, nejenom na vás, na zemědělcích, ale na celém národě Československa. Ať už bude závěr soudů a pohled justice jakýkoliv, tak mohu říci jediné, z hlediska vyššího mravního principu jsou tyto zločiny v podstatě nepromlčitelné a je potřeba ty viníky, i když už dneska nežijí, potrestat. Já pevně věřím, že vy, kteří jste byli postiženi, se dostanete aspoň k morální satisfakci. V této chvíli za náš Senát vám mohu říci, že ji máte. Díky, že jste přišli.


  Antidiskriminační zákon

  Základní pojmy

  § 2

  (1) Pro účely tohoto zákona se právem na rovné zacházení rozumí právo nebýt diskriminován z důvodů, které stanoví tento zákon.

  (2) Diskriminace je přímá a nepřímá. Za diskriminaci se považuje i obtěžování, sexuální obtěžování, pronásledování, pokyn k diskriminaci a navádění k diskriminaci.

  (3) Přímou diskriminací se rozumí takové jednání, včetně opomenutí, kdy se s jednou osobou zachází méně příznivě, než se zachází nebo zacházelo nebo by se zacházelo s jinou osobou ve srovnatelné situaci, a to z důvodu rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženského vyznání, víry či světového názoru.

  (4) Za diskriminaci z důvodu pohlaví se považuje i diskriminace z důvodu těhotenství, mateřství nebo otcovství a z důvodu pohlavní identifikace.

  (5) Diskriminací je také jednání, kdy je s osobou zacházeno méně příznivě na základě domnělého důvodu podle odstavce 3.


  Česká republika porušuje lidská práva

  Z rozsudků Evropského soudu pro lidská práva:  1. Pro rodiče a dítě je být spolu podle ustálené judikatury soudu základním prvkem rodinného života!

  2. Rozdělení rodiny představuje velmi závažný zásah, musí se opírat o dostatečně závažné a pádné argumenty!

  3. Možnost umístit dítě do prostředí vhodnějšího pro jeho výchovu nemůže sama o sobě odůvodňovat jeho násilné odnětí biologickým rodičům!

  4. Je-li prokázána existence rodinného vztahu, musí stát v zásadě jednat tak, aby se tento vztah mohl rozvíjet a přijmout vhodná opatření za účelem sloučení rodiče s dítětem!

  5. Z článku 8 Evropské úmluvy o lidských právech vyplývá povinnost státních orgánů uplatnit všechny dostupné prostředky k zachování rodinné vazby mezi rodičem a dítětem.

  6. Nedostatečná spolupráce rodičů není naprosto rozhodující skutečností, nezbavuje příslušné orgány povinnosti uplatnit prostředky, které by umožnily zachování rodinného vztahu!


   
 •  

   


  Tátové - tátové pečující o děti - diskuse, zkušenosti, názory, kontakty